Groep 6
Leanne Schouten

6 | Nederland, waterland vanaf 5 maart 2018

Afbeeldingsresultaat voor deltawerken nederland
Thema en inhouden

Hoe is het proces van inpoldering gegaan? HOeveel polders zijn er? Waar liggen ze? Hoe zag het er vroeger uit voor de inpoldering?
Wanneer zijn de Deltawerken gebouwd en waarom? Wie heeft ze bedacht?
Hoe zit het met de fasen van water? Hoeveel fasen zijn er en kun je er iets mee?
Waar en waarom zijn er dijken? Hoeveel en waar liggen ze? Zijn ze allemaal hetzelfde?
Terpen? Wanneer zijn die aangelegd en waar en hoe?


Betekenissen van kinderen
De kinderen hebben dagelijks te maken met water. Ze drinken het, wassen zich er mee, het weerbericht speelt een grote rol. Elk kind weet van de stijging van het water door de opwarming van de aarde en dat Nederland druk bezig is met het zich voorbereiden op hoge waterstanden. 
Bedoelingen
Kinderen leren waarom er dijken, terpen, deltawerken en polders zijn. Ook leren ze hoe ze zijn gebouwd, waar ze liggen en wie ze hebben bedacht/ontworpen. Ook gaan ze ontdekken dat water niet alleen vloeibaar is en dat temperatuur ook een grote rol speelt. Ook gaan ze verder onderzoeken inzake de waterkringloop.
Ook kunnen ze onderzoeken hoe andere landen omgaan met de hoge waterstanden.

kerndoel 45
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

kerndoel 48
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland
genomen worden/werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.

kerndoel 50
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.

kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
 waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.