Medezeggenschapsraad  


De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. De MR van de Bernhardschool bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner. Het overleg met de directie vindt maandelijks plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie-en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.
De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemming- of adviesrecht. Het gaat bijvoorbeeld over benoemingsprocedures, wijzigingen in personeelsbeleid, ARBO- beleid etc.
De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van het te ontwikkelen en gehanteerde beleid en over ontwikkelingen of gebeurtenissen binnen de school die meer dan een individueel geval betreffen.
De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar over diverse schoolzaken en adviseert het verenigingsbestuur en de directie van de school, gevraagd en ongevraagd.
De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de MR.
 
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of via mr.pbs.ermelo@gmail.com. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en directe aanpak van ons verwachten.

Simone Venus-Dokter
Annemiek van Aalst-Ouboter
Jorien Jongekrijg
Aly Talsma 
Patricia Molenberg
Els Karssenberg

Klik HIER voor het jaarverslag van de MR 2018/2019.