De Bernhardschool = Ontwikkelingsgericht en Duurzaam!


Missie 
Op de Bernhardschool worden kinderen voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. Ons doel ten aanzien van ieder uniek kind is, bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig sociaal en positief kritisch denkend mens.
 
We werken aan kennisoverdracht, kennisverwerking en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Leren en ontwikkelen in de zin van brede vorming berust altijd op betekenis verlenen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen enerzijds de bedoelingen van de leerkracht en anderzijds de betekenissen van de kinderen. Zelf onderzoeken, kritisch zijn en ontdekkend leren zijn hierbij pijlers.
 
Dit alles in samenhang: leerlingen zullen beter begrijpen waarom het gaat zoals hun leeractiviteit uit of is ingebed in een voor hen begrijpelijke situatie of werkelijkheid.
 
Visie
De Prins Bernhardschool is een protestants-christelijke school waar het team ieder kind de kans wil bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We starten daarom bij de eigen vragen en ervaringen van kinderen. Dat is essentieel. Wat weten ze al en wat willen ze weten. Er is respect voor kinderen en een groot vertrouwen in hun mogelijkheden. Er is echte interesse in hun aard, denken en doen, in wat belangrijk voor hen is. Hierdoor ontwikkelen ze een goed zelfbeeld en maken zich sociale vaardigheden eigen.
 
De kinderen worden gecoacht en gestimuleerd in het verkennen van de wereld, in het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het samenwerken en samenspelen, het stimuleren van voorstellingsvermogen en creativiteit, het communiceren, het dragen van verantwoordelijkheid, het oplossen van problemen, het reflecteren en hun zelfsturing.
 
Vanuit de gedachte dat het kind centraal staat vinden we het belangrijk om een goed contact met ouders te hebben. Ouders zien wij hierbij als partners in de opvoeding en onderwijs.
 
Wij nemen als team onze verantwoordelijkheid. Een team dat goed functioneert is voor ons de basis voor het geven van goed onderwijs. Als team dragen we zorg voor een veilige, uitnodigende en inspirerende omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We doen er alles aan om samen met de kinderen een goede groepssfeer te creëren en pesten te voorkomen.
 
De rode draad in onze school zijn de Bijbelse normen en waarden die zichtbaar worden in het gedrag van ons allemaal.